Onderwijsconcept

Vanaf het moment dat kinderen starten op school zijn ze gemotiveerd om te leren en vol verwachtingen over wat ze gaan leren. Die motivatie en betrokkenheid willen we vasthouden. Door kinderen te laten meedenken over hun leerdoelen, ze uit te dagen en vertrouwen te geven.

Onderwijsconcept

Vanaf het moment dat kinderen starten op school zijn ze gemotiveerd om te leren en vol verwachtingen over wat ze gaan leren. Die motivatie en betrokkenheid willen we vasthouden. Door kinderen te laten meedenken over hun leerdoelen, ze uit te dagen en vertrouwen te geven.

Leren staat centraal

Op Het Ooievaarsnest werken we vanuit de principes van Leren Zichtbaar Maken. Leerdoelen zijn zichtbaar, kinderen zijn actief betrokken bij hun leerproces en leerkrachten zijn gericht op effectieve begeleiding. De kinderen werken aan hun eigen doelen en dragen bij aan het behalen van de groepsdoelen. Door soms alleen, maar ook vaak samen te leren.  De leerkracht is er voor instructie, begeleiding en bemoediging.  Doelen en resultaten worden verzameld in een portfolio. Zo wordt zichtbaar wat er allemaal is geleerd. Daar kun je trots op zijn! 
 

Instructie en zelfstandig werken

Een schooldag bestaat uit een afwisseling van instructies (les) en zelfstandige verwerking (oefening). In leerjaar 3 en 4 gebeurt dit voornamelijk in de eigen klas met de eigen leerkracht. Kinderen hebben een vaste plek in een groepje, hebben hun spulletjes onder handbereik en leren stapje voor stapje om steeds zelfstandiger te werken, zonder dat zij steeds de aanwijzingen van de leerkracht nodig hebben. De uitleg van nieuwe lesstof gebeurt centraal op het digitale schoolbord en daarna gaan de kinderen hiermee oefenen in een werkschriftje. Tijdens het werken loopt de leerkracht rond om vragen te beantwoorden of kinderen aan te moedigen of te complimenteren met hun werk. Naarmate het begrip en daarmee het zelfvertrouwen groeit, kunnen de kinderen steeds beter zichzelf aan de gang houden en hun werk min of meer zelfstandig afmaken. Natuurlijk mag daarbij soms ook de hulp van een maatje in het groepje ingeschakeld worden. 

Richting de bovenbouw wordt de mate van zelfsturing steeds verder uitgebouwd: kinderen gaan de verwerking in een schrift of op een chromebook zelf plannen, leren de tijd in de gaten te houden, kijken hun werk zelf na en stellen hulpvragen als dat nodig is. De instructie, bijvoorbeeld een rekenles, krijgen de kinderen in het instructielokaal. Na afloop van de les nemen zij hun spullen mee en kiezen ze waar ze hun werk willen gaan maken: in het stiltelokaal of in het hulplokaal. In het hulplokaal kunnen kinderen overleggen, elkaar helpen en hulp vragen aan de leerkracht. In het stiltelokaal is het de bedoeling dat kinderen in alle rust zelfstandig aan het werk zijn, zonder afgeleid of gestoord te worden.  Deze werkwijze, voor de kinderen van groep 5 t/m 8, draagt bij aan het eigenaarschap dat wij kinderen willen geven. Kinderen leren zichzelf aan te sturen, ontwikkelen zelfinzicht en kunnen eigen keuzes maken. Dit betekent natuurlijk niet dat we geen zicht houden op de kinderen. ook in de werklokalen kijken we mee naar de vorderingen in het werk en kunnen we de dingen die nog moeilijk gevonden worden nog een keertje extra uitleggen. Het werk dat de kinderen maken wordt tussendoor en na schooltijd regelmatig gecontroleerd. Zo kunnen we zien in hoeverre een kind de lesstof begrijpt, maar ook of het kind de verantwoording voor het eigen werk goed invult. Op deze manier leren we de kinderen de zelfsturing en zelfstandigheid aan die nodig is op het voortgezet onderwijs.  
 

Ieder kind begeleiding op niveau

De een is goed in rekenen, de ander heeft daar juist meer moeite mee. Dat vraagt afstemming in het lesaanbod en de begeleiding. De leerkrachten hebben oog voor de verschillen en geven extra hulp als dat nodig is. In de lessen is tijd ingeruimd voor instructie in kleine groepjes, bijvoorbeeld om samen te lezen of een rekenopdracht nog eens een keer te oefenen. 
 

Verdieping en verrijking voor wie meer kan

Voor kinderen die meer willen en kunnen zijn er volop mogelijkheden om hun programma te verdiepen en te verrijken. De basis-lesstof wordt compact aangeboden, om onnodige herhaling of verveling te voorkomen. Hierdoor ontstaat tijd voor uitdagende opdrachten om het leren leren te stimuleren.  
 

Moderne leermiddelen

Op Het Ooievaarsnest maken we gebruik van beproefde methodes voor technisch lezen, rekenen, taal en spelling. De kinderen werken vanuit boeken in schriften en op chromebooks. Hiermee kan op eigen niveau en tempo worden geoefend maar wordt ook in de cloud samengewerkt aan werkstukken of presentaties. In de kleutergroep worden de chromebooks ingezet met leerzame apps voor bijvoorbeeld woordenschatontwikkeling. 
 

Breed leerstofaanbod

Naast taal, lezen en rekenen is er volop tijd voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. In thema's of projecten gaan kinderen op onderzoek en wordt nieuwe kennis opgedaan die zich uit in presentaties, werkstukken, muurkranten, tentoonstellingen, tekeningen of ander creatief werk. Vanaf groep 1 wordt er Engels aangeboden, zodat onze kinderen na acht jaar over een behoorlijke basiskennis beschikken. Vandaar dat er naast de vele mooie Nederlandse leesboeken ook Engelse (prenten)boeken in onze boekenkasten staan. Het lezen wordt gestimuleerd door vooral in te steken op leesplezier met aansprekende (nieuwe) boeken, boekpromoties en voorleesmomenten. 
 

Leerkracht aan het woord

Het leukste aan werken op onze school, is dat we het samen doen. Samen kijken we hoe we iedere dag weer het beste onderwijs kunnen verzorgen.